Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert na „Organizację obecności na zagranicznych targach i misjach gospodarczych”, realizowaną w ramach projektu „Strategia promocji marek produktowych spółki VideoMill sp. z o.o. na perspektywicznych rynkach zagranicznych”, dofinansowywanego z budżetu Unii Europejskiej, PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Data ogłoszenia oferty: 14.09.2017

Dokumenty w formie pdf do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego (MS Word)
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu usług
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu usług (MS Words)
Załącznik nr 5 – Wzór umowy
Wyniki